головна сторiнка РЕКТОРАТ ФАКУЛЬТЕТИ ДО ВСТУПУ ДО ВСТУПУ КОНТАКТИ головна сторінка
 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЛУГАНСЬКОГО ДАУ

В ході конкурсного відбору при рівній кількості балів враховується членство в благодійному фонді сприяння освіті і підвищенню кваліфікації співробітників.

В інших випадках зарахування здійснюється згідно з рішенням приймальної комісії.

Цільовий прийоморганізовується відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (у редакції Закону України від 19.12.91, із змінами та доповненнями) і постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.99 №1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

Місця для цільового прийому виділяються рішенням приймальної комісії у  межах обсягу підготовки за державним замовленням, але їх кількість не   перевищує 75 % з кожного напряму підготовки  (спеціальності).

Особи, що вступають за умовами цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на виділені місця (для області, відомства) відповідно до Правил прийому.

Загальні положення

1.1 Луганський державний аграрний університет здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст і магістр, відповідно до отриманих державних ліцензій, які включають такі спеціальності:

 • агрономія;
 • зооінженерія;
 • ветеринарна медицина;
 • технологія зберігання, консервування та переробки м’яса;
 • технологія зберігання, консервування та переробки молока;
 • механізація сільського господарства;
 • промислове і цивільне будівництво;
 • менеджмент організацій;
 • облік і аудит.

1.2. На перший курс університету приймаються  громадяни України, іноземці, та особи без громадянства,  які мають повну загальну середню освіту.

Особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, мають право вступати на перший курс до університету на місця державного замовлення для продовження в установленому порядку навчання за скороченими програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного  рівня бакалавра за умови вступу на напрям підготовки, що відповідає здобутому освітньо-кваліфікаційному  рівню.

Особи мають право одночасного вступу до декількох вищих навчальних закладів (подання документів, участь у вступних випробуваннях та зарахуванні) на конкурсній основі, у тому числі на місця державного замовлення.

1.3. Підготовка іноземців та осіб без громадянства  здійснюється згідно з Законом України «Про правовий статус іноземців», Постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.93  №136 «Про навчання іноземних громадян в Україні»,  Указом Президента України від 25.03.94  №112/94 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та Положенням «Про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.98  № 1238. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, зараховуються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.

Іноземці українського походження користуються такими самими правами, що й громадяни України, якщо вони:

мають документ про освіту з відзнакою; були учасниками міжнародних та призерами державних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профілююче для вступу на обрану вступником спеціальність.

1.4. Громадяни України мають право на безоплатну освіту в університеті незалежно від статі, раси, національності, соціального  і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

1.5. Прийом до університету проводиться відповідно до Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.98 № 65 і здійснюється для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр; спеціаліст, магістр.

1.6. Підготовка фахівців у Луганському державному аграрному університеті здійснюється за формами навчання:

 • денна (з відривом від виробництва);
 • заочна (без відриву від виробництва);

Прийом та зарахування проводяться в розрізі напрямів та спеціальностей.

1.7. Фінансування підготовки  фахівців проводиться:

за рахунок коштів Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів – за державним замовленням; за рахунок коштів юридичних осіб; за рахунок  коштів фізичних осіб.

1.8. Прийом документів на денну форму навчання проводиться з 16 червня до 15 липня. Вступні випробування з 16 липня, зарахування не пізніше 5 серпня. Зарахування на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб,  проводиться з 1 до 30 серпня.

Прийом документів на заочну форму навчання проводиться з 1 вересня до 30 листопада, вступні випробування з 1 до 15 грудня, зарахування до 25 грудня. Прийом студентів на заочну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб проводиться протягом року по мірі комплектування груп за результатами співбесід.

1.9. Вступники надсилають поштою або подають особисто заяву про вступ до університету, у якій вказують обрану спеціальність, форму навчання. До заяви вступник додає:

документ про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), оригінал або його копію, завірену в установленому порядку;

медичну довідку за формою 086-У, 6 фотокарток розміром 3х4 см.; паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту (при поданні його копії) та документи, що дають право  на  пільги, вступник пред’являє особисто в терміни, визначені для подання документів.

Особи, які вступають  на заочну форму навчання додатково до вказаних вище документів додають витяг із трудової книжки з записом про посаду і характер роботи на момент його видачі, завірений начальником (інспектором) відділу кадрів.

1.10. Особи, які вступають до університету на підготовку, що фінансується з коштів державного бюджету на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами управління Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, установами, що уклали угоди з університетом відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” в редакції Закону України від 19.12.91  зі змінами та доповненнями (для осіб, віднесених до III та IV категорій).

Іноземці додають угоду (контракт) з гарантією повної компенсації витрат за навчання.   

При відсутності повного комплекту документів вступник до вступних випробувань не допускається.

1.11. Приймальна комісія приймає рішення про форми  проведення вступних випробувань:

вступні іспити з загальноосвітніх дисциплін на спеціальності:

агрономія, зооінженерія та ветеринарна медицина: біологія (усно), хімія (усно), профілюючий іспит – біологія;

механізація сільського господарства, промислове і цивільне будівництво: фізика (усно), математика (усно), профілюючий іспит – фізика;

аграрний менеджмент,  облік і аудит: математика (усно), географія України (усно), профілюючий іспит – математика;

технологія зберігання, консервування та переробки м’яса; технологія зберігання, консервування та переробки молока: хімія (усно), фізика (усно), профілюючий іспит – хімія.

Вступники, які атестовані з української мови, складають обов’язкове вступне випробування з цієї дисципліни у формі диктанту. Особи, які не атестовані з української мови складають вступне випробування з російської мови (диктант) (іспит оцінюється: залік або не залік);

співбесіди з профілюючих дисциплін.

1.12. Вступні випробування із загальноосвітніх предметів проводяться за програмами середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів.  Рівень знань вступників оцінюється за чотирьохбальною шкалою: “2” – два, “3” – три, “4” – чотири, “5” – п’ять.

1.13. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або одержали незадовільну оцінку, до участі в наступних вступних випробуваннях і конкурсі не допускаються.

1.14. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

1.Прийом на денну форму навчання

1.1.Без вступних випробувань до університету зараховуються:

а) учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на спеціальності, для яких профілюючим є вступне випробування з предмета, з якого вони були учасниками вищезгаданих олімпіад.

1.2.За наслідками співбесіди до університету зараховуються:

а) особи, віднесені до I та II категорій Законом України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали  внаслідок   Чорнобильської катастрофи» (у редакції Закону України від 19.12.91, із змінами та доповненнями від 01.07.92 та 06.06.96),  які закінчили середні навчальні  заклади з  відзнакою або відмінними оцінками;

б) призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін  та призери III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на спеціальності, для яких  профілюючим є випробування з предмета, з якого вони були призерами вищезгаданих олімпіад та конкурсів;

в) вступники з країн СНД, які є переможцями державних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких є профілюючим для вступу на спеціальність, обрану вступником;

  г) призери IV етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності  та олімпіад із спеціальних предметів учнів випускних курсів професійно-технічних закладів, за умови, якщо вони вступають на спеціальності зооінженерія, механізація с.-г., промислове і цивільне будівництво і в документах про освіту з профілюючої дисципліни мають оцінку «5»;

д) випускники вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації, що входять до навчально-науково-виробничого комплексу або мають з ними відповідні угоди, зараховуються на відповідний курс зі скороченим терміном навчання, якщо в документі про освіту випускників - оцінки тільки «4» і «5»;

е) випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою (срібною) медаллю;

ж) випускники середніх професійно-технічних навчальних закладів (на базі основної школи), які отримали диплом з відзнакою, вступають на спеціальності, що відповідають базовій освіті та в документі про освіту з профілюючої дисципліни мають оцінку «5»;

з) випускники вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів (на базі основної школи), випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), фінансування підготовки яких буде проводитися за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Дія пунктів 2.1 (підпункт “а”), 2.2 (підпункти “б”,”в”,”г”) поширюється тільки на учасників (призерів) олімпіад (проводилися Міністерством освіти і науки України та міністерствами освіти інших держав, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у 1999/2000 навчальному році в 11 (12)-х класах старшої школи та на випускних курсах професійних навчально-виховних закладів при вступі до університету на базі повної загальної середньої освіти.

1.3.Випускники, які закінчили навчальні заклади I та II рівня акредитації, що співпрацюють з університетом за узгодженими навчальними планами, проходять співбесіду та зараховуються на денну форму навчання на контрактній підставі на другий і старші курси з акредитованих спеціальностей понад встановлений ліцензований обсяг відповідно до Інструктивного листа Міністерства освіти і науки України від 03.03.2000 №1/9-49. Прийом документів проводиться з 15 березня по 15 липня, співбесіди – по мірі комплектування груп.

Для осіб, які  зараховуються без вступних іспитів та за наслідками  співбесіди  виділяється до 50 %  місць із загального обсягу  прийому за державним замовленням з кожного напряму підготовки (спеціальності).

Особи, які не рекомендовані до зарахування за наслідками співбесіди,  можуть брати участь у вступних іспитах на загальних підставах.

1.4.Поза конкурсом, при одержанні вступних позитивних оцінок зараховуються:

а) особи, яким Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в редакції Закону України від 22.12.95, зі змінами та доповненнями,  надане таке право;

б) діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;

в) інваліди I та II груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

г) особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

1.5.За конкурсом відповідно до кількості набраних балів зараховуються особи, які успішно витримали вступні випробування.

1.6.За конкурсом у розрізі напрямів (спеціальностей) за умови отримання однакової кількості балів зараховуються:

а) особи, які проживають на території, забрудненій внаслідок аварії на ЧАЕС;

б) особи, які  закінчили вищі навчальні заклади I та II рівнів акредитації за профілем обраної спеціальності;

в) військовослужбовці, які звільнені у запас протягом останніх трьох років;

г) особи, які постійно проживають в  сільській місцевості.

При однаковій сумі набраних балів у вступників зазначених категорій перевага надається особам, що мають стаж практичної роботи за профілем обраної або спорідненої спеціальності.

Не зараховані за цільовим прийомом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

1.7. Особи, які не пройшли за конкурсом на денну форму навчання мають право брати участь у конкурсі на заочну форму навчання.

1.8. Особи, які не пройшли за конкурсом на планові місця (згідно з держзамовленням), можуть бути зараховані в межах ліцензованого обсягу підготовки на контрактній основі за умови повної компенсації витрат за навчання фізичними або юридичними особами. Зарахування на ці місця здійснюється при наявності відповідно оформленого контракту та сплати вказаної у ньому суми.

1.9. Особи, які без поважних причин не приступили до занять на протязі 10 днів від дня їх початку відраховуються з університету.  На звільнені при цьому місця, може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які склали вступні випробування в цей чи інший вищий навчальний заклад  відповідного рівня акредитації.

Особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали оригіналу документа про освіту до обраного вищого навчального закладу, не зараховуються на навчання на місця державного замовлення.

2.  Прийом на заочну форму навчання

2.1. На заочну форму навчання приймаються у першу чергу особи, які працюють за профілем обраної (спорідненої) спеціальності або постійно проживають у сільській місцевості.

2.2. Без вступних випробувань за наслідками співбесіди зараховуються:

а) особи, які віднесені до I  та II категорій Законом України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (у редакції Закону України від 19.12.91  із змінами та доповненнями від 01.07.92 та 06.06.96), які закінчили середні навчальні заклади з відзнакою (відмінними оцінками);

б) випускники вищих навчальних закладів I та  II рівнів акредитації, які отримали диплом з відзнакою і вступають на відповідні (споріднені) спеціальності;

в) випускники вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації, які мають стаж практичної роботи за обраним фахом не менше одного року, та в документі про освіту оцінки тільки “4” та “5” і вступають на відповідні (споріднені) спеціальності;

г) випускники середніх сільських професійно-технічних навчальних закладів (на базі основної школи), які отримали диплом з відзнакою та вступають на відповідні (споріднені) спеціальності;

д) випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які нагороджені золотою (срібною) медаллю;

е) зарахування із співбесіди проводиться на конкурсній основі.

Особи, які не рекомендовані до зарахування за наслідками співбесіди, допускаються до складання вступних іспитів на загальних підставах.

2.3. Поза конкурсом при одержанні позитивних оцінок на вступних іспитах зараховуються:

а) особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;

б) діти-сироти та діти, які залишилися  без    піклування батьків;

в) інваліди I та II груп, яким не протипоказано навчання за обраною спеціальністю;

г) особи, які користуються пільгами, що встановлені Законом України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” у редакції Закону України від 19.12.91  із змінами та доповненнями від 01.07.92  та 06.06.96.

2.4. За конкурсом у розрізі напрямів (спеціальностей) за кількістю набраних балів переважним правом зарахування користуються:

а) особи, які постійно проживають у населених пунктах, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

б) випускники вищих навчальних закладів I та II рівнів акредитації аграрного профілю, які  не пройшли співбесіду і складали іспити;

в) військовослужбовці, які звільнені у запас протягом останніх трьох років.

У межах однакової кількості набраних балів перевага надається особам, які мають більший стаж практичної роботи за профілем обраної або спорідненої спеціальності, а  також враховується членство в благодійному фонді сприяння освіті і підвищенню кваліфікації співробітників.

2.5. На місця, що залишились, зарахування проводиться на загальних підставах, відповідно до набраних балів. При однаковій кількості набраних балів переважним правом зарахування користуються:

а) особи, які мають стаж практичної роботи за профілем обраної (спорідненої) спеціальності не менш одного року;

б) особи, які не працюють за профілем обраної спеціальності але проживають у сільській місцевості.

2.6. Прийом студентів на заочне відділення на контрактній основі  здійснюється на протязі усього року по мірі комплектування груп.

2.7. На заочне навчання на контрактній основі вступні випробування  проводяться у формі співбесіди.

2.8. В конкурсі при зарахуванні на денне і заочне навчання можуть брати участь особи, які не пройшли за конкурсом в інших вузах відповідного рівня акредитації при відповідних вступних випробуваннях та наявності вакантних місць.

2.9. Необхідні документи вступники подають за адресою: 91008, м. Луганськ – 8, аграрний університет.

 

Прийом документів щоденно з 8.00 до 16.00. Вихідні дні – субота, неділя.

 

Усі питання, що пов’язані з прийомом до університету, вирішуються приймальною комісією.

3. Контроль за дотриманням правил прийому на перший курс здійснюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством аграрної політики України.

 
жито
правила прийому спецiальнiсти та вступнi iспити телефоны
 
  головна сторінка РЕКТОРАТ ФАКУЛЬТЕТИ УНІВЕРСИТЕТ ДО ВСТУПУ КОНТАКТИ головна сторінка  
© 2001 Студия Zina deZign, Луганск