головна сторiнка РЕКТОРАТ ФАКУЛЬТЕТИ ФАКУЛЬТЕТИ ДО ВСТУПУ КОНТАКТИ головна сторінка
 

ЕКОНОМIЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Декан – Мельник Галина Григорівна, кандидат економічних наук, доцент

 • телефон робочий 57-71-90

Секретар – Дармолат Марина Анатоліївна

 • телефон робочий  57-71-90

Економічний факультет ЛДАУ є одним із старіших серед економічних факультетів аграрних вузів і був створений в 1959 році на базі економічних кафедр Луганського сільськогосподарського інституту для підготовки економістів-бухгалтерів для Луганської і Донецької областей.

Економічний факультет є одним із провідних в університеті, на ньому навчається більше 1700 студентів.

На факультеті здійснюється підготовка і випуск фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра. Факультет готує фахівців зі спеціальностей:

 • "Менеджмент організацій" за спеціалізаціями: "Аграрний менеджмент","Організація маркетингу",  "Організація зовнішньоекономічної діяльності"
  випускники отримують кваліфікацію менеджера-економіста з відповідним додатком за спеціалізацією.
 • "Облік і аудит" за спеціалізаціями: "Облік і аудит в АПК", "Фінанси і кредит", "Комп'ютеризація в системах обліку і аудиту"
  випускники отримують кваліфікацію економіста з обліку і аудиту з відповідним додатком за спеціалізацією.

Підготовка висококваліфікованих спеціалістів здійснюється за очною та заочною формою навчання.

Випускники факультету можуть працювати в державних органах управління національною економікою, в галузевих органах управління, керівниками підприємств і організацій різних форм господарювання і форм власності, в малому та великому бізнесі. Щороку факультет випускає більше 300 спеціалістів, серед випускників економічного факультету є відомі вчені і господарські працівники.

На факультеті підготовку фахівців здійснюють висококваліфіковані викладачі кафедр: економічної теорії і маркетингу,  економіки виробництва і підприємництва,  управління виробництвом, організації виробництва і агробізнесу, обліку і аудиту, статистики і економічного аналізу, фінансів і кредиту, кібернетики.

У підготовці спеціалістів економічного факультету також беруть участь кафедри інших факультетів університету.

Кафедри економічного факультету беруть активну участь у підвищенні кваліфікації спеціалістів та керівників сільськогосподарських підприємств і управлінських органів.

В числі науково-педагогічних працівників, які забезпечують учбовий процес на факультеті, 9 професорів, докторів наук, 69 доцентів, кандидатів наук, 20 старших викладачів з великим стажем практичної, наукової та педагогічної роботи.

Науково-дослідна діяльність на факультеті ведеться в таких напрямках:

 • Розробка і впровадження механізмів функціонування агропромислових формувань в післяприватизаційний період на регіональному рівні (проводиться на кафедрі економічної теорії і маркетингу згідно одержаного замовлення на виконання від Міністерства аграрної політики України),
 • Соціально-економічні проблеми змінення форм господарювання сільськогосподарських підприємств Луганської області,
 • Ціновий механізм і підтримка доходів сільськогосподарських товаровиробників,
 • Маргінальне обгрунтування виробничо-економічних взаємовідносин в  сільськогосподарських підприємствах Луганської області в ринкових умовах,
 • Удосконалення управління АПК Донбасу в перехідний період до ринкової економіки,
 • Інвестиції і система оподаткування в умовах ринкової економіки,
 • Відображення відношень власності в системі бухгалтерського обліку відповідно з міжнародними стандартами,
 • Удосконалення інтегрованої системи АРМ спеціалістів сільськогосподарського підприємства.

По результатах наукових досліджень і розробок  факультет:

 • проводить науково-консультаційну роботу з питань реструктуризації та реорганізації сільськогосподарських підприємств в зв’язку з переходом аграрного сектору до приватної форми власності.
 • пропонує методичне забезпечення по створенню автоматизованого робочого місця "АРМ" бухгалтера, агронома, зоотехніка;
 • пропонує методичні рекомендації по впровадженню міроприємств по підтримці доходів вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника
 • здійснює практичну допомогу суб’єктам господарювання в приведені системи бухгалтерського обліку в відповідність з міжнародними стандартами .

Провідні науковці факультету під керівництвом професора, академіка Ткаченко В.Г., професора Наумова Ю.Ф. приймали участь в розробці Програми соціально-економічного розвитку сільського господарства Луганскької області на 1999 – 2010 рік,  рекомендації  якої  впроваджуються в господарській діяльності аграрного сектору.

Співробітники факультету підтримують міжнародні наукові зв’язки через наукові дослідження, обмін досвідом роботи, спільне видання наукової літератури, участь в наукових конференціях, конгресах, семінарах з Санкт-Петербуржським державним економічним університетом, Ростовським державним університетом, Московською сільськогосподарською академією ім. К.А.Тімірязєва, з проектом ТАСІС "Сприяння розвитку кооперативних організацій в Україні", американською Громадянською Спілкою зовнішньоекономічних зв’язків (програма "Волонтери в агробізнесі").

На факультеті налагоджені тісні зв’язки з провідними науково-дослідними інститутами і вищими навчальними закладами України: Київським науково-дослідним інститутом аграрної економіки України, Київським національним університетом ім. Т.Г. Шевченко, Київським національним економічним університетом, Київським національним аграрним університетом, Харківським державним аграрним університетом, Харківським державним технологічним університетом сільського господарства та т.і.

Ріст наукової кваліфікації і підготовка викладацького складу забезпечується наявністю аспірантури, підвищенням кваліфікації через систему стажування в провідних вузах України, роботою над кандидатськими і докторськими дисертаціями, роботою науково-педагогічного, економічного семінарів.

На кафедрах економічного факультету сформована наукова економічна школа, засновниками якої є  доктор економічних наук, професор, академік Ткаченко В.Г., доктор економічних наук, професор Фірсов Є.О., професор Наумов Ю.Ф., доктор економічних наук, професор Гончаров В.М., доктор економічних наук, професор Уманський О.М., професор Богачов В.І.,   доктор технічних наук  Леві Л.І.

Найбільш значними науковами працями за останні роки роботи стали слідуючі видання: Ткаченко В.Г., Наумов Ю.Ф. і інш. Економічні проблеми виробництва зерна в Луганській області.- Луганськ, "Книжковий світ". – 2000 р.(4,9 д.а.); Богачов В.І. Підприємництво в АПК : питання теорії , перший досвід, проблеми. – Луганськ, "Книжковий світ". – 2000, (13 д.а.); Гончаров В.М. Формування ситеми мотивації праці на підприємствах  в умовах переходу до ринкової економіки. – Київ, "Техніка". – 1999 р. (7д.а.)та інші.

Науково-методичне забезпечення організації планування та здійснення навчального процесу передбачає наявність навчально-методичного комплексу по дисциплінах. На кафедрах є методичні посібники, практикуми, вказівки, рекомендовані головним управлінням вищої освіти, розроблені спорідненими вузами і педагогічним персоналом Луганського державного аграрного університету.

Створена інтегрована система автоматизованих робочих місць (АРМ) спеціалістів сільськогосподарського виробництва, на основі розроблених пакетів прикладних програм здійснюється викладання дисципліни "Інформаційні системи в аграрному менеджменті" (АРМ облікових працівників, АРМ менеджера). Ці програми використовуються для підготовки випускних і дипломних робіт.

Методична комісія факультету здійснює контроль за постановкою і станом методичної роботи на кафедрах, планує підготовку та видання  методичних посібників, організує проведення відкритих лекцій, методичних конференцій.

На кафедрах економічного факультету працюють науково-дослідні студентські кружки, результати роботи яких щорічно обговорюються на науково-практичній конференції студентів. Науково-дослідною роботою охоплені всі студенти випускних курсів, а матеріали їх досліджень публікуються в збірниках наукових праць університету, матеріалах науково-практичної конференції студентів.

Кращі студенти факультету виступають з доповідями на Всеукраїнських студентських олімпіадах в провідних визух міста Київа і Харкова. По результатах участі займають почесні призові місця із обраних спеціальностей, відзначаються нагородами редакції газети "Все про бугалтерський облік", почесними грамотами. Студенти перших курсів приймають 4участь у Всеукраїнських олімпіадах з іноземної мови і займають 1 і 2 місця.

З метою поглибленного іноземної мови та мовного стажування студенти економічн6ого факультету мають змогу навчатися в " Oxford House College " м. Лондон, Англія. Для студентів відкрита можливість проходження практики в фермерських господарствах  країн Європи: Німеччині, Данії, Швеції, Швецарії, Бельгиї, Норвегії, Нідерландів.

 
жито
агрономiчний економiчний харчових технологiй сiльськогосподарського будiвництва механiзацiї сiльського господарства зооiнженерний ветеринарної медицини заочний гуманiтарної освiти пiслядипломної освiти
 
  головна сторінка РЕКТОРАТ ФАКУЛЬТЕТИ УНІВЕРСИТЕТ ДО ВСТУПУ КОНТАКТИ головна сторінка  
© 2001 Студия Zina deZign, Луганск